Articulatie

Wanneer een kind één of meerdere klanken van de moedertaal niet (correct) kan vormen, spreken we van een fonetische spraakklankstoornis. Dit wil zeggen dat het kind het moeilijk heeft met de motorische productie van een spraakklank. Voorbeelden hiervan zijn het niet kunnen uitspreken van de /r/, het tussen de tanden plaatsen van de /s/, ...

Bij een fonologische spraakklankstoornis is het kind wél in staat om alle klanken geïsoleerd uit te spreken. Hier ontstaan echter moeilijkheden bij het bij het correct gebruiken van deze klanken tijdens het vormen van woorden. Kinderen passen hierdoor enkele vereenvoudigingsprocessen toe. Dit is enerzijds een deel van de normale ontwikkeling van een kind, anderzijds is deze ontwikkeling gestoord wanneer het kind deze processen langer toepast dan normaal, of atypische processen toepast. Dit heet dan een fonologische stoornis. Een voorbeeld hiervan is dat een kind bat ipv bak zegt.


Leeftijdscategorie: geen leeftijdscategorie.